مسئول برگزاری نمایشگاه بوی مهر و محرم درگفتگو با خبرنگار پرنیان گیل، درباره برگزاری این نمایشگاه اظهارکرد: این نمایشگاه برای برقراریِ ارتباط نزدیک دوستان مذهبی و بسیجی محله با عموم مردم برگزار شده است.
زینب حکیمی با اشاره به تقارنِ هفته دفاع مقدس با محرم، برلزوم رابطه بسیجی ها با عامه مردم تاکید وعنوان کرد: البته بسیج از دلِ مردم بیرون آمده است، اما فقط ریشه مردمی کافی نیست، بلکه باید دربقیه سطوح و درشاخه و میوه نیز، مردمی باشد، وگرنه ممکن است، آن ریشه پوسیده و قطع شود.

1506251006794
وی با بیان اینکه ایجادِ محیط سالم و شاد وارتباط با کودکان ومعرفیِ فعالیت هایِ پایگاه ازجمله اهداف برپایی این نمایشگاه است، افزود: ما درنظرداریم کارهایِ دستیِ زنان شاغل در خانه را به نمایش بگذاریم و آنان را در محله معرفی کنیم و مبلغ فروشِ کارهای خانگی را به نفع محرومان محله اختصاص دهیم.
مسئول نمایشگاه بوی مهر ومحرم با تاکید براینکه گاهی برخی برنامه ریزی ها واهداف درسطحِ بزرگ برای اجرا، نیازمندِ کارهایی درسطح محله است، گفت: نمایش و معرفیِ کالایِ ایرانی و محصولاتِ فرهنگی با مفاهیم اسلامی انقلابی نیزاز دیگر اهداف ماست.

حکیمی با اشاره به مجوز ندادنِ شهرداری برای برپاییِ چند روزه این نمایشگاه درپارک محله مجتمع ابریشم رشت، به بهانه فروش کالاها واینکه ازنظرشهرداری برپایی این نمایشگاه، درردیف دستفروشی ها تعریف می شود، گفت: متاسفم که برای برگزاریِ نمایشگاهی با اهداف فرهنگی، شهرداری اینگونه فکر می کند و ما فقط توانستیم آن را یک روز برپا کنیم که برای هدف هایی که درنظرگرفته بودیم بسیار کم است.
وی تصریح کرد: البته ما برای برگزاریِ نمایشگاه های بعدی ومجوز آن سعی می کنیم با اعضایِ شورا رایزنی کنیم تا به امید خدا این مشکل پیش نیاید.

انتهای پیام /