به گزارش پرنیان گیل، حماسه ۹دی روز بصیرت و یادآور حماسه مردم ایران در این روز است که مردم گیلان نیز پیشاپیش تمام ایران در ۸دی سال ۱۳۸۸ به میدان آمدند تا اتحاد مثال زدنی خود را بار دیگر به جهانیان نشان دهند که اگر مشکلات هست اما داخلی و به ملت ایران ربط دارد و خودمان حل می کنیم و مشت محکمی بردهان یاوه گویان خارج نشین و دشمنان زدند .

امروز نیز مردم گیلان و رشت با شعارهایی معنادار در مراسم بزرگداشت ۹دی شرکت کردند و باتوجه به مشکلات اقتصادی که وجود دارد و مرم فهمیممان همیشه صبر و استواری نشان دادند و امروز اعتراض خود را به افرادی که بر کرسی مسئولیت نشسته اند ولی کاری برای آسایش و معیشت مردم نمی کنند با شعارهای “مرگ بر فتنه گر چه در حصر، چه در قصر ” و “فتنه اقتصادی خنثی باید گردد، مدیر بی کفایت اخراج باید گردد” اعتراض خود را به گوششان رساندند.

گزارش تصویری این بزرگداشت را در ادامه مشاهده می کنید.

photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۱۲ photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۱۴ (2) photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۱۴ photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۱۵ photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۱۶ photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۱۷ photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۱۸ (2) photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۱۸ photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۱۹ photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۲۰ (2) photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۲۰ photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۲۱ (2) photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۲۱ photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۲۲ photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۲۳ photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۲۴ photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۲۵ (2) photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۲۵ photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۲۶ photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۲۷ (2) photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۲۷ photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۲۸ photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۲۹ photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۳۰ photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۳۱ (2) photo_۲۰۱۷-۱۲-۳۰_۱۳-۲۲-۳۱

انتهای پیام/